FAQ

Dobra wiedza

Zobacz BIO

Autor: Dr hab. inż. prof. UR Agnieszka Filipiak-Florkiewicz

Zobacz BIO
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz


Prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

Wstęp

Specjalista w zakresie technologii żywności i żywienia. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na edukacji żywieniowej, żywności prozdrowotnej, składnikach bioaktywnych, wartości odżywczej żywności, zanieczyszczeniach żywności oraz nutrifarmaceutykach. Jej łączny dorobek naukowy obejmuje ponad 160 pozycji, w tym 69 oryginalnych prac twórczych, 4 artykuły przeglądowe, 2 prace popularnonaukowe, 1 rozdział współautorski w podręczniku, jak również 2 rozdziały autorskie i 1 współautorski w skrypcie, a także 21 komunikatów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz wiele komunikatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych.

Studia magisterskie ukończyła w roku 1997, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii żywności i żywienia (Akademia Rolnicza, Wydział Technologii Żywności). W 2001 roku Rada Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie nadała jej stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia nadała jej Rada macierzystego Wydziału w 2011 roku. 

Pracę zawodową na  Uczelni podjęła w 1997 roku na Wydziale Technologii Żywności. W kadencji 2012-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. W 2016 roku Rada Wydziału Technologii Żywności wybrała ją na funkcję Dziekana Wydziału (2016-2020). 

Działalność naukowa

Główne kierunki jej zainteresowań naukowych i prowadzonych badań dotyczą zagadnień związanych z:

  • oceną sposobu żywienia oraz stanu odżywienia różnych grup ludności, a także poziomu wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia i czynników ryzyka występowania metabolicznych chorób niezakaźnych,
  • zanieczyszczeniami chemicznymi żywności ze szczególnym uwzględnieniem azotanów(III) i azotanów(V) oraz metali ciężkich,
  • produkcją żywności funkcjonalnej,
  • występowaniem i charakterystyką bioaktywnych składników żywności ze szczególnym uwzględnieniem włókna pokarmowego oraz związków o właściwościach przeciwutleniających, a także biologiczną weryfikacja ich działania w badaniach in vivo,
  • wpływem obróbki hydrotermicznej/kulinarnej na skład chemiczny żywności. 

Działalność dydaktyczna

W związku z realizacją procesu dydaktycznego na Wydziale Technologii Żywności, była opiekunem praktyk studenckich, a w latach 2010 – 2012 roku opiekowała się Kołem Naukowym Technologów Żywności. Przygotowała wiele programów nowych przedmiotów dla studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Ponadto opracowała plany i programy studiów dla kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności oraz Dietetyka. Była promotorem 27 prac magisterskich i 20 prac inżynierskich, a oprócz tego recenzowała 35 prac magisterskich i 26 inżynierskich. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki przyznano jej indywidualną nagrodę Rektora AR w Krakowie (w 2001 roku) oraz dwie nagrody zespołowe (w latach 2004 i 2006 r.). W roku 2012 otrzymała nagrodę JM Rektora za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, a w roku 2013 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. Natomiast za zasługi dla polskiej gospodarki żywnościowej i Stowarzyszenia SIT NOT SPOŻ otrzymała dyplom, nadany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (Warszawa, 2006 r.). Jest odznaczona brązowym krzyżem za długoletnia służbę. 

Jest członkiem uznanych Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Komitetu Nauk o Żywności PAN.

Nasza strona używa plików ciasteczek (cookies) aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Zapoznaj się ze zmianami dotyczącymi danych osobowych jakie weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r. Więcej znajdziesz w pod tym linkiem.